REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TERENOWA TURYSTYKA

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.terenowa.turystyka.pl prowadzony jest przez firmę Pasja Jacek Wojtan, NIP: 634-227-23-60, REGON: 240610830 z siedzibą w Katowicach przy ulicy Czajek 1a/7.
 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego zwanego dalej również „Klientem” z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.terenowa.turystyka.pl/sklep oraz poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@terenowa.turystyka.pl.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w szczególnych przypadkach o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego. Jeżeli Klient dokonał wpłaty należności zostanie ona niezwłocznie zwrócona.
 4. Zamówienie trafia do realizacji po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy wpłaty całości wartości zamówienia.
 5. Czas realizacji (od zaksięgowania wpłaty do wysyłki towaru) wynosi od 2 do 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas ten może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy tj. braki magazynowe producentów, przerwy urlopowe i świąteczne itd. Zapłata nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy odbioru zamówienia przez Kupującego.
 6. Wszystkie produkty z zamówienia dostarczane są jedną przesyłką, w przypadku zamówień na produkty z różnymi deklarowanymi czasami realizacji obowiązujący jest najdłuższy czas.
 7. Zdjęcia produktów, zwanych dalej również towarami, prezentowane w Sklepie internetowym mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru rodzaju płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sklep internetowy umożliwia opłacenie zamówienia poprzez tradycyjny przelew, lub płatność przy użyciu systemu rozliczeń DOTPAY.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze należy wpłacić dowolnym sposobem zaliczkę w wysokości 10% wartości zamówienia wraz z dostawą.
 6. Zamówienie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty całości należności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów i Usług.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalenia odrębnych warunków realizacji zamówienia i płatności w przypadku złożenia zamówienia co najmniej 10 sztuk produktów.

 

§4. DOSTAWA

 1. Zamówione produkty dostarczane są transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firm kurierskich. Najodpowiedniejszego rodzaju transportu dokonuje Sprzedawca.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi i rozmiarów przesyłki, wartości zamówienia oraz miejsca dostawy. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 4. Dostawca dostarczający przesyłkę ma obowiązek dostarczenia przesyłki pod dom Kupującego, nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki do domu Kupującego.
 5. W przypadku uszkodzeń powstałych podczas transportu, lub braków w przesyłce, należy sporządzić wraz z Dostawcą protokół reklamacyjny, będący podstawą do uznania reklamacji.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr 1.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych produktów, natomiast nie dotyczy usługi ich transportu. Kupującemu nie są więc zwracane koszty transportu.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot wartości Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu towaru, na konto bankowe wskazane przez Kupującego, lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 

§6. REKLAMACJE

 1. Wszystkie produkty w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki lub braków w niej są uwzględniane tylko na podstawie prawidłowo sporządzonego wraz z Dostawcą Protokołu szkody.
 3. Niespisanie przez Kupującego i Dostawcę Protokołu szkody traktowane jest jak dowód, iż przesyłka nie posiadała w momencie dostawy żadnych widocznych uszkodzeń mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedawcy za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo ich reklamowania.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad materiału lub braków wewnątrz przesyłki podstawą reklamacji jest wypełniony Wniosek reklamacyjny wraz ze szczegółowym opisem powodu reklamacji oraz dokumentacją w postaci zdjęć. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 2.
 5. Reklamowany produkt należy wraz z Wnioskiem reklamacyjnym przesłać na adres siedziby Sprzedawcy, po wcześniejszym złożeniu reklamacji u obsługi sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieodbierania przesyłek za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
 3. W razie jakichkolwiek niejasności lub pytań prosimy o kontakt z Obsługą sklepu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2014 r.

 

Załączniki:

 

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (PDF | DOC)

2. Wniosek reklamacyjny (PDF | DOC)